Dnevni red 50. redne seje Vlade Republike Slovenije GOV.SI (2023)

NAŠTEVAM A

1.1. Predlog uredbe o spremembi izvedbene uredbe za delegirano uredbo (EU) o prehodnih določbah za usklajeno brezplačno dodeljevanje emisijskih kuponov na ravni EU, poročevalka: mag. Bojan KumerMaterial

1.2. Predlog uredbe o spremembi podzakonskega akta k izvedbeni uredbi (EU) o pravilih za urejanje brezplačnega dodeljevanja zaradi spremembe ravni dejavnosti, poročevalka: maj. Bojan KumerMaterial

1.3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Ekonomsko socialnega sveta, poročevalec: Matjaž Han.Material

1.4. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa o ustanovitvi Komisije za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike, poročevalka: Irena ŠinkoMaterial

1.5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu priprave prostorskega načrta za območje prizadetosti Macesnikovega plazu v občini Solčava, poročevalec: Uroš Brežan.Material

1.6. Predlog sprememb in dopolnitev zakona o ustanovitvi Ekosklada, slovenskega javnega sklada za varstvo okolja, poročevalka: mag. Bojan Kumer

1.7. Predlog sklepa, da se dovoli uporaba besede Slovenija v družbi »Nexi Slovenija, procesiranje in razvoj plačilnih kartic doo«, poročevalec: Matjaž Han.

1.8. Predlog letnega načrta prodaje lipicancev za leto 2023, poročevalec: Matjaž HanMaterial

(Video) Sto dni dela Vlade Republike Slovenije - DIALOG. STABILNOST. ZAUPANJE. - 12. 9. 2022

1.9. Predlog državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, verzija 4.0, poročevalec: Marjan ŠarecMaterial

1.10. Osnutek državnega načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožja ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene ali v primeru terorističnega napada s klasičnimi sredstvi, verzija 5.0, poročevalec: Marjan ŠarecMaterial

1.11. Predlog sklepa o določitvi sredstev prispevka za dejavnost centra za leto 2023, poročevalka: mag. Bojan Kumer

1.12. Predlog za sprejem čl. 3. tretji odstavek sklepa o stopnjah, načinu in rokih zbiranja prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2023, poročevalka: Irena Šinko.Material

1.13. Poročilo o dejavnostih sanitarne inšpekcije v Republiki Sloveniji za leto 2022, poročevalec: Danijel Bešič LoredanMaterial

1.14. Letno poročilo Komisije o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022, poročevalec: Matjaž Han

1.15. Osnutek stališča Republike Slovenije do priporočila za sklep Sveta o odobritvi začetka pogajanj o pravilih digitalne trgovine z Republiko Korejo in Singapurjem, poročevalec: Matjaž Han

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu civilne zaščite EU, poročevalec: Marjan Šarec

1.17. Pravila za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovino) 25. maja 2023 v Bruslju, poročevalec: Matjaž Han

1.20. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o obrambnem sodelovanju, poročevalka: Tanja Fajon.

1.21. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino o regresu delavcev, poročevalka: Tanja Fajon.Material

(Video) 4. seja Državnega sveta Republike Slovenije

1.22. Predlog uredbe o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o spremembi sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Slovenije Turčija, poročevalka: Tanja Fajon

1.23. Informacija o predvidenem podpisu tehničnega sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o izvedbi vaje »Takojšnji odgovor 2023« na ozemlju Republike Hrvaške in Republika Slovenija, poročevalec: Marjan Šarec

1.24. Pravila za obisk podpredsednice vlade in ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon v Republiki Indoneziji in Socialistični republiki Vietnam 20.–25. maja 2023 in informacija o nameri podpisa memoranduma o soglasju med Ministrstvom za zunanje zadeve in evropske zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Socialistične republike Vietnam, poročevalka: Tanja Fajon

1.25. Humanitarni prispevek Svetovnemu programu za hrano (WFP) za prehransko varnost na Afriškem rogu, poročevalka: Tanja Fajon

1.26. Pravila za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 76. zasedanju Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije 21.-30. maja 2023 v Ženevi, poročevalec: Danijel Bešič LoredanMaterial

1.27. Informacija o udeležbi ministra za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandra Jevška na letnem EU strateškem forumu za Jadransko-jonsko regijo in Jadransko-jonsko pobudo 23.-24. maja 2023 v Sarajevu, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

1.28. Informacija o udeležbi ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na 90. mednarodnem kmetijskem sejmu 22.-23. maja 2023 v Novem Sadu, poročevalka: Irena ŠinkoMaterial

01:30 Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar ob obisku Svetega sedeža 22. maja 2023 v Vatikanu, Poročevalka: Tanja Fajon

1.31. Predlog odgovora na poslansko interpelacijo z mag. Karmen Furman o delni izločitvi naložbe »Optimizacija razpoložljivosti zdravstvenega sistema« iz Načrta okrevanja in odpornosti, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1.32. Predlog odgovora na poslansko interpelacijo Alenke Jeraj o udeležbi ministrice za kulturo na proslavi v Čebinah, poročevalka: dr. Asta Vrecko

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert o nasilju združb, poročevalec: Boštjan Poklukar.

(Video) DRŽAVNI SVET Zadnja seja v IV. mandatu (S-TV Skledar)

1,34. Forslag til svar på Predrag Bakovics parlamentariske spørgsmål om situationen i Slovenski državni gozdovi, d. O.o., reporter: Irena Šinko

01:35 Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko o pogodbah o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti ali upravljanju lovskih družin, poročevalka: Irena Šinko

1.36. Predlog odgovora na vprašanje evropskega poslanca Franceta Kepeja o vetrni elektrarni Ojstrica, poročevalec: Uroš Brežan.

II. LISTA B

2. Vloga za začetek postopka za spremembo čl. 160., 161. in 162. člen Ustave Republike Slovenije predlog ustave o spremembi 1. čl. 160., 161. in 162. člen Ustave Republike Slovenije, poročevalec: dr. Dominika Svarc Pipan

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju - skrajšani postopek, poročevalec: Danijel Bešič LoredanMaterial

3. Vloga za sofinanciranje izvedbe prireditve Mestni občini Maribor za izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM) 2023 v Mariboru, Govornik: Matjaž HanMaterial

4. Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije v Upravi Vlade Republike Slovenije za leto 2022, poročevalec: Klemen Boštjančič.

5. Predlog stališča do ocene Sveta Republike Slovenije za proračun k predlogu popravka proračuna Republike Slovenije za leto 2023, poročevalec: Klemen Boštjančič.Material

6. Predlogi odgovorov na vprašanja in pobude Folketinga

6.1. Osnutek odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača o izločitvi ukrepa »Zelena izobraževalna infrastruktura v Sloveniji« iz načrta za okrevanje in odpornost, poročevalec: Klemen Boštjančič.

6.2. Osnutek odgovora na pobudo poslanke Mateje Čalušič, mag. Tamara Kozlovič in Roberta Janeva o naraščajočem nadzoru nezakonite prodaje hrane na javnih mestih in iskanju trajnih ukrepov za njeno preprečevanje, Poročevalka: Irena Šinko

6.3. Predlog odgovora na evropsko poslansko vprašanje Anje Bah Žibert o (ne)ukrepanju Slovenije za zajezitev toka nedovoljenih migracij po zahodnobalkanski migrantski poti, poročevalec: Boštjan Poklukar

(Video) Prva seja Strateškega sveta za digitalizacijo #DigitalnaSlovenija

6.4. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert o uvedbi nadzora na meji in z njim povezanih ukrepov, poročevalec: Boštjan Poklukar.

6.5. Predlog odgovora na poslansko interpelacijo z mag. Karmen Furman v Svetu RS za otroke in družino, poročevalec: Luka Mesec

6.7. Predlog odgovora na poslansko interpelacijo dr. Anžeta Logar o kibernetskem napadu na ministrstvo za zunanje zadeve in Evropo, poročevalka: Tanja Fajon

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za upravne in nominacijske

7.2. Predlog imenovanja članov Komisije za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

7.3. Predlog dopolnitve sklepa o imenovanju članov delovne skupine za romsko problematiko

7.4. Predlog dopolnitve sklepa o ustanovitvi delovne skupine vlade za izvajanje strategije usklajenega upravljanja državne meje Republike Slovenije (strategija IBM)

7.5. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi medresorske koordinacijske skupine za izvršitev pravnomočne sodbe arbitražnega sodišča, ki je odločilo o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. 29. junij 2017

7.6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe8. Drugi predlogi za upravne zadeve in zaposlitev

8.1. Predlog amandmaja k sklepu o ustanovitvi vladne pogajalske skupine za pogajanja s Sindikatom carinikov Slovenije, poročevalec: Klemen Boštjančič.

9. Predlog za začetek nadaljnjih pogajanj o prenovi sistema plač v javnem sektorju in odpravi razlike v osnovni plači, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik.

1. DRŽAVNI SVET Izjave po 35. redni seji (Mitja Bervar, Tomaž Horvat, Alojz Kovšca) S-TV
(S-TV Skledar)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 06/16/2023

Views: 6435

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.